top of page

בניין מועצה אזורית- נחל שורק

הרחבת בניין משרדי המועצה הקיים ב-שני שלבים. שלב ראשון בשיתוף אדריכל גולדוסר דורון-בנית קומה נוספת על גג הבניין הקיים. שלב שני הוספת אגף נוסף לצד הבניין. הרחבה כללה הנגשת הבניין וארגון מחדש של משרדי המועצה ובנוסף בניית מרתף מתחת לבניין  הקיים לצורך מרתף המשמש מרכז פיקודי לעת חרום.

bottom of page