top of page

סמינר הקיבוצים

מבני הקמפוס הפזורים בין מרחביה הפתוחים והירוקים חולקו לפקולטות שונות. כל פקולטה קיבל צביון עיצובי שונה שיצר מעטפת צבעונית חדשה למבנה הפקולטה, ובנוסף עיצוב ומיתוג רחבת הקמפוס המרכזית.

הפרויקט כלל תכנון  וארגון המשרדים בהתאם לצורכי הפקולטות.

bottom of page